Regulamin obozów i kursów

Wersja dokumentu z dnia 19. maja 2017 ? obowiązująca obecnie.

§1

Zakazy obowiązujące Uczestników

1.1.

bezwzględny zakaz posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia wyrobów tytoniowych, posiadania i zażywania narkotyków oraz środków odurzających

1.2.

bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej

1.3.

bezwzględny zakaz opuszczania terenu ośrodka, korzystania ze sprzętu oraz kąpieli w jeziorze bez zgody i nadzoru instruktora.

§2

Obowiązki Uczestników

2.1.

posiadanie na sobie zapiętej kamizelki asekuracyjnej podczas żeglowania, przebywania na pomostach oraz w wodzie

2.2.

stosowanie się do poleceń instruktorów

2.3.

udział w zajęciach zgodnie z planem

2.4.

punktualne stawianie się na zbiórki, zajęcia oraz posiłki

2.5.

dbanie o porządek w swoim pokoju oraz na terenie całego ośrodka

2.6.

przestrzeganie ciszy nocnej

2.7.

przestrzeganie regulaminów poszczególnych zajęć (np. toru łuczniczego, kąpieliska).

§3

Przedmioty wartościowe

3.1.

Przedmioty wartościowe Uczestnicy mogą złożyć na przechowanie u kierownika obozu.

3.2.

Za przedmioty zaginione lub zniszczone, a nie oddane do depozytu, Organizator nie odpowiada.

§4

Odpowiedzialność za szkody

4.1.

Za szkody, nieobjęte ubezpieczeniem, wyrządzone z winy Uczestnika obozu odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

4.2.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych Organizatorowi jak i osobom trzecim.

§5

Typy stosowanych kar za nieprzestrzeganie zasad regulaminu

5.1.

upomnienie

5.2.

nagana

5.3.

powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych

5.4.

wydalenie z obozu ? w tym przypadku Uczestnika zabierają rodzice lub opiekunowie prawni w ciągu 24 godzin na koszt własny.

Uwaga! Przy stosowaniu kar nie obowiązuje ich kolejność.