Regulamin obozu zimowego

Wersja dokumentu z dnia 1. listopada 2017 ? obowiązująca obecnie.

§1

Zakazy obowiązujące Uczestników

1.1.

bezwzględny zakaz posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia wyrobów tytoniowych, posiadania i zażywania narkotyków oraz środków odurzających

1.2.

bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej

1.3.

bezwzględny zakaz opuszczania terenu ośrodka, korzystania ze sprzętu oraz kąpieli w jeziorze bez zgody i nadzoru instruktora.

§2

Obowiązki Uczestników

2.1.

posiadanie założonego kasku ochronnego podczas zajęć na stoku

2.2.

stosowanie się do poleceń instruktorów

2.3.

udział w zajęciach zgodnie z planem

2.4.

punktualne stawianie się na zbiórki, zajęcia oraz posiłki

2.5.

dbanie o porządek w swoim pokoju oraz na terenie całego hotelu

2.6.

przestrzeganie ciszy nocnej

2.7.

bezwzględne przestrzeganie regulaminów określających warunki korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz regulaminów prowadzonych zajęć.

§3

Przedmioty wartościowe

3.1.

Przedmioty wartościowe Uczestnicy mogą złożyć na przechowanie u kierownika obozu.

3.2.

Za przedmioty zaginione lub zniszczone, a nie oddane do depozytu, Organizator nie odpowiada.

§4

Odpowiedzialność za szkody

4.1.

Za szkody, nieobjęte ubezpieczeniem, wyrządzone z winy Uczestnika obozu odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

4.2.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych Organizatorowi jak i osobom trzecim.

§5

Typy stosowanych kar za nieprzestrzeganie zasad regulaminu

5.1.

upomnienie

5.2.

nagana

5.3.

powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych

5.4.

wydalenie z obozu ? w tym przypadku Uczestnika zabierają rodzice lub opiekunowie prawni w ciągu 24 godzin na koszt własny.

Uwaga! Przy stosowaniu kar nie obowiązuje ich kolejność.