Regulamin rejsów

Wersja dokumentu z dnia 19. maja 2017 ? obowiązująca obecnie.

§1

Zakazy obowiązujące Uczestników

1.1.

bezwzględny zakaz posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia wyrobów tytoniowych, posiadania i zażywania narkotyków oraz środków odurzających

1.2.

bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej

1.3.

bezwzględny zakaz kąpieli w jeziorze bez zgody i nadzoru instruktora

1.4.

bezwzględny zakaz oddalania się od grupy bez zgody instruktora.

§2

Obowiązki Uczestników

2.1.

posiadanie na sobie zapiętej kamizelki asekuracyjnej podczas żeglowania, przebywania na pomostach oraz w wodzie (instruktor może podjąć decyzję o braku konieczności posiadania na sobie kamizelki asekuracyjnej jeśli w danym momencie warunki na to pozwalają)

2.2.

stosowanie się do poleceń instruktorów

2.3.

udział w zajęciach zgodnie z planem

2.4.

dbanie o porządek na jachcie

2.5.

przestrzeganie ciszy nocnej

2.6.

przestrzeganie regulaminów poszczególnych zajęć (np. kąpieli).

§3

Przedmioty wartościowe

3.1.

Przedmioty wartościowe Uczestnicy mogą złożyć na przechowanie u kierownika obozu.

3.2.

Za przedmioty zaginione lub zniszczone, a nie oddane do depozytu, Organizator nie odpowiada.

§4

Odpowiedzialność za szkody

4.1.

Za szkody, nieobjęte ubezpieczeniem, wyrządzone z winy Uczestnika obozu odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

4.2.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych Organizatorowi jak i osobom trzecim.

§5

Typy stosowanych kar za nieprzestrzeganie zasad regulaminu

5.1.

upomnienie

5.2.

nagana

5.3.

powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych

5.4.

wydalenie z obozu ? w tym przypadku Uczestnika zabierają rodzice lub opiekunowie prawni w ciągu 24 godzin na koszt własny.

Uwaga! Przy stosowaniu kar nie obowiązuje ich kolejność.