Regulamin Sklepu

Wersja dokumentu z dnia 9. kwietnia 2021 — obowiązująca obecnie.

§1

Postanowienia ogólne

1.1.

Serwis internetowy rumszewicz.pl (dalej „Serwis”) prowadzi sprzedaż usług turystycznych za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

1.2.

Właścicielem Serwisu jest firma Rumszewicz Sailing Sp.j., Rybaki 4, 11-034 Stawiguda, NIP: 7393404518, tel +48 89 679 06 28, adres e-mail: biuro@rumszewicz.pl

1.3.

Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.

1.4.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Użytkownikiem.

1.5.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

§2

Zamówienia

2.1.

Zamówienia można składać w następujący sposób:

a.

poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu

b.

e-mailem na adres biuro@rumszewicz.pl

c.

telefonicznie pod numerem +48 89 679 06 28

2.2.

Zamówienia realizowane w Serwisie są w formie przedpłaty za usługę opisywane jako zaliczka.

2.3.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Użytkownika danych pozwalających na weryfikację Użytkownika i odbiorcy usługi. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

2.4.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu przy kupowanej usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka usługi, jej cechy, elementy wchodzące w skład usługi i termin wykonania usługi.

2.5.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie składa ofertę zakupu określonej usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą odesłania przez Użytkownika podpisanej umowy-zgłoszenia, wcześniej podpisanej przez Serwis.

2.6.

Do dokonania rezerwacji i zawarcia umowy, a także do rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji lub umowy oraz do postępowania reklamacyjnego znajdują zastosowanie postanowienia Warunków Uczestnictwa dostępne w Serwisie pod adresem rumszewicz.pl/warunki-uczestnictwa/.

§3

Płatności

3.1.

Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3.2.

Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności:

a.

przelew bankowy — na konto Właściciela Serwisu: mBank 91 1140 2004 0000 3802 3455 9271

b.

szybka płatność online — realizowana przez Przelewy24

c.

karta płatnicza

3.3.

Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie przedpłaty opisanej jako zaliczka w sklepie internetowym oraz opłacenie pozostałej kwoty za usługę określonej w ofercie nie później niż 14 dni przed terminem określonym w ofercie jako dzień rozpoczęcia turnusu.

§4

Reklamacje

4.1.

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4.2.

Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać pisemnie e-mailem na adres biuro@rumszewicz.pl lub pocztą na adres do korespondencji:

Rumszewicz Sailing Sp.j., Słupy 49A, 10-381 Olsztyn.

4.3.

Termin rozpatrywania reklamacji przez Właściciela Serwisu wynosi 14 dni.

§5

Warunki rezygnacji

5.1.

Użytkownik może zrezygnować z udziału w Imprezie. W tym celu Użytkownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy — Zgłoszenia przesyłając je na adres e-mail biuro@rumszewicz.pl lub tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny.

5.2.

Za datę rezygnacji z imprezy przyjmuje się:

a.

dzień jej otrzymania przez Właściciela Serwisu

b.

dzień niewykonania przez Użytkownika czynności określonych w Warunkach Uczestnictwa

c.

dzień rozpoczęcia Imprezy, jeżeli Użytkownik nie stawi się w wyznaczonym miejscu zbiórki.

5.3.

W przypadku rezygnacji Użytkownika z Imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie Właściciela Serwisu na rzecz Właściciela Serwisu przechodzi kwota stanowiąca rzeczywiste koszty poniesione przez Właściciela Serwisu w celu realizacji Imprezy. W zależności od daty rezygnacji wynosi ona:

a.

70% kwoty zaliczki przy rezygnacji do 40 dni przed rozpoczęciem Imprezy

b.

równowartość wpłaconej zaliczki przy rezygnacji w okresie od 40 do 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy

c.

80% ceny Imprezy przy rezygnacji w okresie od 20 dni do dnia rozpoczęcia Imprezy

5.4.

Istnieje możliwość cesji Umowy na nowego Użytkownika.

§6

Ochrona prywatności

6.1.

Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

6.2.

Użytkownik może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo—promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

6.3.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§7

Własność intelektualna

7.1.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Serwisu.

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

8.1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.

8.2.

Serwis zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Serwisu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Użytkownika.