Warunki uczestnictwa

Wersja dokumentu z dnia 9. kwietnia 2021 ? obowiązująca obecnie.

1.

Warunki rezerwacji

1.1.

Dokonanie rezerwacji przez stronę rumszewicz.pl

1.2.

Wpłata zaliczki w wysokości określonej w ofercie poprzez:

a.

płatność online lub kartą ? realizowany przez serwis Przelewy24

b.

przelew bankowy ? w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji

1.3.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przesłanego w e-mailu z potwierdzeniem rezerwacji. Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawne podanie adresu e-mail ponieważ w ten sposób zostaną przesłane wszystkie dokumenty.

1.4.

Podpisanie UMOWY ? ZGŁOSZENIE i odesłanie na adres e-mail: biuro@rumszewicz.pl lub tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny: Rumszewicz Sailing Sp.j., Słupy 49 A, 10-381 Olsztyn.

1.5.

Przesłanie wypełnionej KARTY KWALIFIKACYJNEJ na adres e-mail: biuro@rumszewicz.pl lub tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny: Rumszewicz Sailing Sp.j., Słupy 49 A, 10-381 Olsztyn. Kartę należy przesłać w ciągu 14 dni od zawarcia UMOWY.

1.6.

Klient przez dokonanie rezerwacji i opłacenie zaliczki potwierdza, że zapoznał się ze wzorem UMOWY-ZGŁOSZENIE, WARUNKAMI UCZESTNICTWA i REGULAMINEM OBOZU oraz informacjami zawartymi w ofercie i akceptuje zawarte w tych dokumentach informacje.

2.

Warunki płatności

2.1.

Kwoty oraz terminy wpłat zawarte są w UMOWIE ? ZGŁOSZENIU.

2.2.

Zaliczkę należy wpłacić zgodnie z WARUNKAMI REZERWACJI pkt 1.2

2.3.

Pozostała część kwoty powinna zostać wpłacona nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

2.4.

Przy rezerwacji miejsca na mniej niż 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy należy wpłacić 100% kwoty w terminie ustalonym bezpośrednio z nami.

2.5.

W przypadku naliczenia dodatkowego rabatu przysługującego za poleconych nowych uczestników zostanie on odjęty od kwoty pozostałej do zapłaty. Informacja o tym fakcie zostanie przekazana Klientowi z wyprzedzeniem.

2.6.

Niedopełnienie WARUNKÓW REZERWACJI i WARUNKÓW PŁATNOŚCI powoduje rozwiązanie UMOWY ? ZGŁOSZENIA bez konieczności odrębnego powiadomienia i będzie traktowane zgodnie z WARUNKAMI REZYGNACJI.

2.7.

Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym lub e-mailem w późniejszym czasie.

2.8.

Numer konta do wpłat:

Rumszewicz Sailing Sp.j., Rybaki 4, 11-034 Stawiguda; BRE bank mBank 91 1140 2004 0000 3802 3455 9271
(w tytule przelewu należy wpisać: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz kod rezerwacji)

3.

Transport

3.1.

Dostępne są dwie formy transportu na organizowane Imprezy:

a.

transport autokarem zgodnie z informacją zawartą w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i godzin zbiórek podane są na stronie internetowej rumszewicz.pl

b.

transport we własnym zakresie. Szczegóły dojazdu oraz godzina zbiórki podane są na stronie internetowej rumszewicz.pl

3.2.

Wybraną formę transportu należy wskazać w formularzu zgłoszeniowym podczas rezerwacji. W przypadku potrzeby dokonania zmiany formy transportu w późniejszym terminie należy poinformować bezpośrednio Organizatora i jest to uzależnione od dostępności miejsc.

4.

Realizacja oferty

4.1.

Firma Rumszewicz Sailing Sp.j. jest odpowiedzialna za przeprowadzenie Imprezy turystycznej zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej rumszewicz.pl

4.2.

Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy chyba, że jest ono spowodowane wyłącznie przez takie czynniki jak: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie siły wyższej lub inne zawinione przez Klienta lub osoby trzecie nie uczestniczące w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć.

4.3.

W przypadku, gdy Organizator jest zmuszony do wprowadzenia istotnych zmian w UMOWIE ? ZGŁOSZENIU z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora powiadamia o tym Klienta. Klient powinien w terminie 3 dni poinformować Organizatora czy:

a.

zgadza się ze zmianami w UMOWIE ? ZGŁOSZENIU lub

b.

odstępuje od UMOWY ? ZGŁOSZENIA i otrzymuje natychmiastowy zwrot wszelkich wniesionych świadczeń.

4.4.

Klient ponosi odpowiedzialność materialną za szkody, nieobjęte ubezpieczeniem, wyrządzone z winy Uczestnika. Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych Organizatorowi jak i osobom trzecim podczas trwania Imprezy.

4.5.

Organizator zapewnia możliwość pozostawienia pieniędzy i rzeczy wartościowych w depozycie u kierownika obozu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe Uczestników, które nie zostały oddane do depozytu.

4.6.

Klient oraz Uczestnik obozu powinien zapoznać się z WARUNKAMI UCZESTNICTWA, REGULAMINEM OBOZU oraz informacjami zawartymi w ofercie wyjazdu i ich przestrzegać. Dokumenty dostępne są na stronie rumszewicz.pl oraz u kierownika Imprezy.

4.7.

W przypadku nieprzestrzegania REGULAMINU OBOZU przez Uczestnika, Organizator ma prawo podjęcia decyzji o wydaleniu Uczestnika z Imprezy. Rodzic/Opiekun ma wówczas obowiązek odebrania Uczestnika na koszt własny w terminie 24 godzin.

4.8.

Jeżeli istnieją przeciwwskazania lekarskie do udziału przez Uczestnika w Imprezie, Klient jest obowiązany poinformować o tym fakcie Organizatora. W takim wypadku Organizator może zdecydować o odmowie przyjęcia Uczestnika na Imprezę.

4.9.

W przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników (5 osób w przypadku obozów stacjonarnych, 8 osób w przypadku rejsów) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy. Organizator powiadomi o tym Klienta najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem Imprezy.

4.10.

Zgodnie z ?Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną? oraz ?Ustawą o ochronie danych osobowych? Klient podpisując UMOWĘ ? ZGŁOSZENIE wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych w niej zawartych oraz na utrwalanie wizerunku Uczestnika w celu realizacji oferty (relacje zdjęciowe na stronie internetowej) a także w celach marketingowych przez firmę Rumszewicz Sailing Sp.j. wyrażona zgoda może być w każdym momencie odwołana poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

5.

Warunki rezygnacji

5.1.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Imprezie. W tym celu Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od UMOWY ? ZGŁOSZENIA przesyłając je na adres e-mail biuro@rumszewicz.pl lub tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny.

5.2.

Za datę rezygnacji z imprezy przyjmuje się:

a.

dzień jej otrzymania przez Organizatora lub

b.

dzień niewykonania przez Klienta czynności określonych w WARUNKACH UCZESTNICTWA lub

c.

dzień rozpoczęcia Imprezy, jeżeli Uczestnik nie stawi się w wyznaczonym miejscu zbiórki.

5.3.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z Imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora na rzecz Organizatora przechodzi kwota stanowiąca rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora w celu realizacji Imprezy. W zależności od daty rezygnacji wynosi ona:

a.

70% kwoty zaliczki przy rezygnacji do 40 dni przed rozpoczęciem Imprezy,

b.

równowartość wpłaconej zaliczki przy rezygnacji w okresie od 40 do 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy,

c.

80% ceny Imprezy przy rezygnacji w okresie od 20 dni do dnia rozpoczęcia Imprezy.

d.

100% ceny Imprezy przy rezygnacji w dniu lub po dniu rozpoczęcia Imprezy.

5.4.

W przypadku wcześniejszego wyjazdu Uczestnika z Imprezy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika Klient nie może domagać się od Organizatora zwrotu pieniędzy za niewykorzystane świadczenia.

5.5.

Istnieje możliwość cesji Umowy na nowego Uczestnika spełniającego warunki udziału w Imprezie. Klient powinien o tym fakcie poinformować Organizatora mailowo przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@rumszewicz.pl lub tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny. Cesji można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Za koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

5.6.

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z Imprezy i przerwania uczestnictwa u zewnętrznego ubezpieczyciela.

6.

Warunki reklamacji

6.1.

Wszelkie zastrzeżenia i uwagi należy zgłaszać niezwłocznie do kierownika Imprezy.

6.2.

Organizator przyjmuje pisemne reklamacje w ciągu 10 dni od daty zakończenia Imprezy.

6.3.

Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia pisma reklamacyjnego.

6.4.

Organizator ma obowiązek zwrotu części lub całości wpłaty wniesionej przez Uczestnika w ciągu 15 dni od daty uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

6.5.

Informacje dotyczące ubezpieczenia Uczestnika są zawarte w programach imprez. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia odbywa się tylko w granicach polisy ubezpieczeniowej.

6.6.

Wszelkie spory z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7.

Dane osobowe

7.1.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: ?RODO?, Rumszewicz Sailing Tomasz Rumszewicz Michał Rumszewicz Spółka Jawna, Rybaki 4, 11-015 Stawiguda (?Organizator?) informuje, że jest administratorem danych osobowych Klienta oraz Uczestnika imprezy turystycznej.

7.2.

Z Organizatorem, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować w formie elektronicznej pod adresem: biuro@rumszewicz.pl lub w formie pisemnej pod adresem: Rumszewicz Sailing Tomasz Rumszewicz Michał Rumszewicz Spółka Jawna, Słupy 49A, 10-381 Olsztyn.

7.3.

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą:

a.

w niezbędnych celach do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych pomiędzy Klientem a Organizatorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

b.

w niezbędnych celach do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w szczególności wynikających z Ustawy, w tym z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości oraz w zakresie rozpatrywania reklamacji usługi turystycznej z tytułu niezgodności usług turystycznych z umową o świadczenie usług turystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

c.

w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, w szczególności prowadzenia marketingu produktów i usług Organizatora w trakcie trwania umowy o świadczenie usług turystycznych, zapewnienia ważności czynności zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej w zdolności do czynności prawnych poprzez pobranie zgody jej przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksy cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy o świadczenie usług turystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d.

w celach prowadzenia marketingu produktów i usług Organizatora po zakończeniu umowy o świadczenie usług turystycznych ? w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7.4.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą:

a.

w niezbędnych celach do uczestnictwa w Imprezie na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b.

w niezbędnych celach do wykonania umowy w ramach przygotowania relacji zdjęciowej oraz materiału wideo z Imprezy oraz udostępnienia na stronie internetowej https://rumszewicz.pl/ oraz w serwisach internetowych (wideo) wyłącznie na kanałach firmowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c.

w niezbędnych celach do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) oraz w zakresie dokonania procedur meldunkowych Uczestnika w miejscu pobytu na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

d.

w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, w szczególności prawidłowej realizacji usługi turystycznej, zapewnienia opieki nad Uczestnikiem w tracie trwania imprezy turystycznej, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem w tracie trwania imprezy turystycznej, weryfikacji tożsamości osób uprawnionych do wzięcia udziału w imprezie turystycznej oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy o świadczenie usług turystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.5.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie świadczonych na rzecz Organizatora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, dostawcy usług IT, zakłady ubezpieczeń, hotele, przewoźnicy oraz dostawcy innych usług dodatkowych związanych z organizacją Imprezy.

7.6.

Dane osobowe będą przechowywane:

a.

w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych ? przez okres trwania umowy o świadczenie usług turystycznych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług turystycznych;

b.

w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze ? przez okres wskazany w przepisach prawa;

c.

w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora ? przez okres niezbędny do realizacji tych celów;

d.

w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych ? do czasu wycofania zgody.

7.7.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

a.

prawo do dostępu do swoich danych osobowych;

b.

prawo do sprostowania danych;

c.

prawo do usunięcia danych;

d.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e.

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora przysługuje ponadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f.

w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celach niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych przysługuje ponadto prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

7.8.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.

7.10.

Klient ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt pod adresem: biuro@rumszewicz.pl lub Rumszewicz Sailing Tomasz Rumszewicz Michał Rumszewicz Spółka Jawna, Słupy 49A, 10-381 Olsztyn.

7.11.

Dane osobowe Klienta i Uczestnika zostały pozyskane bezpośrednio od Klienta w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych.

8.

Informacje dodatkowe. Postanowienia końcowe

8.1.

Uczestnicy są ubezpieczeni w okresie od dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej do dnia jej zakończenia. Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie rumszewicz.pl.

Ubezpieczycielem uczestników:

a.

na wyjazdy krajowe jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Ubezpieczenie NNW- do 10.000 zł

b.

na wyjazdy zagraniczne jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa. Ubezpieczenie NNW- do 15.000 zł, KL wraz z ratownictwem ? do 30.000 Euro.

8.2.

Ubezpieczenie NNW wyjazdów krajowych nie obejmuje świadczeń medycznych na terenie RP. W przypadku obywateli Polski świadczenia te są refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Uczestnicy wyjazdów krajowych nie posiadający obywatelstwa Polskiego (brak nr PESEL) zobowiązani są do wykupienia we własnym zakresie Ubezpieczenia KL na terenie RP lub posiadanie dokumentu upoważniającego do bezgotówkowego leczenia. W przypadku braku ubezpieczenia leczeniem zostaną obciążeni Opiekunowie/Rodzice.

8.3.

Wszystkie obozy organizowane przez organizatora są zgłaszane do Kuratorium Oświaty w Olsztynie

8.4.

Firma Rumszewicz Sailing Sp. j. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod numerem 115/2005 i posiada gwarancję ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności organizatora turystyki w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (gwarancja obejmuje pokrycie kosztów powrotu do kraju Uczestników oraz kwoty niezbędne na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych). Rumszewicz Sailing Sp. j. składa deklaracje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i za każdego Uczestnika odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

8.5.

Niniejsze Warunki Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 09.04.2021.